Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO – www.coloursofcoffee.pl z dnia 16.12.2021 r.

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Colours of Coffee Marcin Michalik, z siedzibą: 

ul. Międzyborska 10B/98, 04-041 Warszawa, której nadano numer NIP 5213109491 oraz numer REGON 141676998, zwanego dalej Sklepem.

Poniższe terminy użyte w niniejszym regulaminie, zwanym dalej regulaminem należy rozumieć w sposób wskazany poniżej:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa zamówienie i dokonuje zakupu w Sklepie internetowym;

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Colours of Coffee o adresie www.coloursofcoffee.pl (Sklepu);

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.); o Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 827);

Sklep internetowy, zwany również Sklepem – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.sklep.coloursofcoffee.pl, w ramach którego Klient składa Zamówienia i dokonuje zakupów;

Towar – produkty, których opis zamieszczony jest w Sklepie internetowym i tam zaprezentowane;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, obejmujące jego bezpośrednią i jednoznaczną wolę zawarcia Umowy sprzedaży, które wskazuje między innymi liczbę i rodzaj zamawianego przez Klienta Towaru;

Umowa sprzedaży – zawierana dzięki wykorzystaniu Sklepu internetowego umowa sprzedaży towarów i usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Colours of Coffee a Klientem;

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami).

 1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami) stanowi zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.sklep.coloursofcoffee.pl
 2. Prowadzącym Sklep internetowy, działający pod adresem www.sklep.coloursofcoffee.pl , prowadzony jest przez Colours of Coffee z siedzibą w Warszawie, zwana dalej Sprzedającym.
 3. Klient we wszelkich sprawach związanych z korzystaniem ze sklepu internetowego, a w szczególności w sprawie składania reklamacji, może kontaktować się ze Sprzedającym, za pomocą telefonu: +48 882 080 000 lub adresu e-mail: kontakt@coloursofcoffee.pl, jak również listownie na adres pocztowy Sprzedającego, osobiście w siedzibie Sprzedającego w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 – 17:00. Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.
 4. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień na towary dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych towarów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego cen sprzedaży za nabywane towary, uprawnienia Klienta, w tym również uprawnienia w zakresie odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedającym, jak również, zasady ochrony danych osobowych Klienta oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 5. Uzyskanie dostępu do komputera i/lub urządzenia końcowego z dostępem do internetu należy do Klienta.
 6. Wszelkie informacje o Towarach, zamieszczone na stronach internetowych Sklepu – ich ceny, parametry, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 7. Korzystając ze Sklepu internetowego Klient zobowiązany jest dokonać rejestracji, wypełniając dane, określone w formularzu rejestracji w Sklepie internetowym, a następnie dokonując akceptacji danych i rejestracji, na stronie Sklepu. Dokonanie rejestracji jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż zapoznał się on z niniejszym regulaminem i akceptuje w całości jego treść.
 1. Wyłączenie lub ograniczenie przez Colours of Coffee prawa Klienta do korzystania ze Sklepu Internetowego może nastąpić w terminie określonym przez prowadzącego Sklep internetowy, w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, niezależnie od skutków tego naruszenia.
 1. Każdy Klient zobowiązany jest w szczególności do: o nieprzekazywania jakichkolwiek treści zabronionych przez prawo, o niezakłócania z korzystania ze Sklepu internetowego przez innych Klientów i/lub nie zakłócania funkcjonowania Sklepu w ogóle, w tym do używania sprzętu o wymaganiach co najmniej takich, jak określone niniejszym regulaminem, o nie przekazywania niezamówionych przez innych użytkowników Internetu informacji, zwanych “spam”, o korzystania ze Sklepu internetowego wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem tych treści.
 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową: www.sklep.coloursofcoffee.pl , dokonać wyboru szkolenia i jego terminu spośród podanych na stronie jako dostępne oraz uzupełnić formularz. Następnie celem zawarcia Umowy Klient powinien dokonywać kolejnych wskazanych na stronie internetowej Sklepu czynności technicznych, zgodnie z treścią wyświetlanych Klientowi na stronie internetowej Sklepu komunikatów.
 1. Klient następnie powinien wybrać formę płatności i kliknąć przycisk “Przejdź dalej”. Następnie powinien wskazać dane do faktury (jeśli Klient oczekuje wystawienia faktury) i potwierdzić zakup przyciskiem “Wyślij”.
 1. Sprzedający nie będzie żądał od Klienta jakichkolwiek kaucji, bądź też udzielenia przez Klienta innych gwarancji finansowych.
 1. Formy płatności. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
 • płatność e-przelewem – transakcję realizuje system przelewy24.pl . Po zaksięgowaniu wpłaty zamówienie zostanie zrealizowane,
 • płatność przelewem bankowym- na numer rachunku prowadzącego Sklep internetowy: MBANK 88 1140 2004 0000 3302 7480 4676. W tytule wpłaty na konto proszę podać nazwę szkolenia oraz imię i nazwisko. Po zaksięgowaniu wpłaty zamówienie zostanie zrealizowane.
 1. Wszelkie ceny podane na stronie internetowej Sklepu stanowią ceny wiążące w chwili składania przez Klienta zamówienia i są cenami brutto. Informacja o całkowitym koszcie zakupu Towaru, obejmującego jego cenę oraz ewentualne rabaty są dostępne dla Klienta po wybraniu przez niego formy płatności za wybrany Towar oraz sposobu dostawy.
 1. Przed złożeniem Zamówienia Klient w celu umożliwienia zawarcia Umowy i realizacji Zamówienia musi dokonać akceptacji niniejszego Regulaminu oraz warunków Umowy sprzedaży poprzez podanie danych osobowych Klienta, oznaczonych na stronie internetowej Sklepu jako obowiązkowe.
 1. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje poprzez wysłanie przez Klienta Zamówienia, oznaczającego złożenie przez Klienta oświadczenia woli w przedmiocie zamiaru zawarcia z Colours of Coffee z siedzibą w Warszawie Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu oraz akceptację przez prowadzącego Sklep internetowy tego oświadczenia poprzez wysłanie Klientowi wiadomości elektronicznej e-mail, obejmującej akceptację wszystkich uprzednio wskazanych przez Klienta elementów zamówienia. O chwili zawarcia umowy decyduje chwila otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzednim .
 1. Prawo odstąpienia od umowy. Klient będący konsumentem w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów, w tym Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) i dokonujący zakupów w Sklepie internetowym Sprzedającego, zawierając z Kupującym umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając Sprzedającemu stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni (14 dni). Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie czternastu dni (14 dni) od dnia, w którym Klient złożył zamówienie na usługę szkolenia w Sklepie internetowym. O zachowaniu terminu odstąpienia od umowy decyduje data złożenia zamówienia w sklepie internetowym.
 1. Na pięć dni przed rozpoczęciem szkolenia oraz przy odstąpieniu od umowy, pobierana jest opłata manipulacyjna za przygotowanie do realizacji szkolenia w wysokości 25% wartości szkolenia.
 1. Zgodnie z pkt 18, do odstąpienia od umowy wymagane jest od Klienta złożenie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie wskazanym w pkt 18. Klienta, zamierzając złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy może wybrać jedną z form odstąpienia, wskazanych poniżej:
 • wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres pocztowy Sprzedającego,
 • wysłanie oświadczenia w formie elektronicznej na adres e-mail : kontakt@coloursofcoffee.pl 
 1. Klient składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy,  umieszczonego do pobrania ze strony internetowej Sprzedającego.
 1. Sprzedający prześle na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie otrzymania jego oświadczenia o odstąpieniu od umowy niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.
 1. Sprzedający po otrzymaniu oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy i po przesłaniu Klientowi potwierdzenia otrzymania tego oświadczenia zwróci Klientowi wszelkie dokonane przez Klienta płatności, w terminie czternastu dni (14 dni) od otrzymaniu oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy z wyłączeniem zaliczki na poczet pokrycia kosztów przygotowania do szkolenia w wysokości 25% wartości szkolenia według punktu 18 niniejszego regulaminu.
 1. Sprzedający dokona zwrotu dokonanych uprzednio przez Klienta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył uprzednio uiszczając płatność Klient, chyba że Klient w sposób wyraźny zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 1. Każdy Klient składający Zamówienie otrzyma dowód zakupu w postaci paragonu. Klient chcący otrzymać fakturę powinien w momencie składania Zamówienia zaznaczyć taką opcję oraz uzupełnić dane na które faktura ma być wystawiona podając nazwę firmy, adres, oraz numer NIP – w miejscach wskazanych na Stronie internetowej. Faktura lub paragon zostaną wręczone podczas szkolenia.
 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Colours of Coffee a Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Colours of Coffee a Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego poddaje się rozstrzygnięciu sądu właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę Colours of Coffee.
 2. Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że : administratorem Państwa danych osobowych jest Colours of Coffee z siedzibą w Warszawie. Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanych danych osobowych. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust 1 a, art. 6 ust b i art. 6 ust 1 f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. dane osobowe przetwarzane są: 1. w celu wykonania zawartej umowy i realizacji zamówień ( art. 6 ust .1 b) 2. w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj. dochodzeniem roszczeń wynikających z zawartej umowy, w celu tworzenia statystyk zestawień i analiz na potrzeby własne administratora oraz w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług administratora ( art. 6 ust 1 f) Przysługuje Państwu prawo do:
 • dostępu do treści danych
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanie danych osobowych
 • zażądania zaprzestania przetwarzania
 • przenoszenia danych osobowych
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2, w przypadku gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji umowy i obsługi składanych zamówień. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizacja celów wskazanych powyżej. Udostępnione przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane i udostępniane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych osobowych będą instytucje upoważnione z mocy prawa, dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz inne podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej tj. wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnieść administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych, lub przez okres, wynikający z przepisów szczególnych w tym Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. nakładających na administratora obowiązek przechowywania dowodów księgowych umów handlowych, roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym i objętych postępowaniem karnym albo podatkowym przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje, postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione W trakcie składania zamówienia lub rejestracji na stronie Sklepu internetowego Klient powinien podać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego. Powyższe dane osobowe mogą być przetwarzane przez Sprzedającego w celu realizacji zamówienia Klienta, w tym również w celu informowania Klienta o statusie jego zamówienia lub w celu uzyskania opinii Klienta w zakresie jego satysfakcji ze zrealizowanego zamówienia.
 1. Złożenie przez Klienta zamówienia w ramach Sklepu Internetowego zarabiajnakawie.pl jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie ich wykorzystywania w ramach korzystania ze Sklepu internetowego.
 1. W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy, Klient może podać numer rachunku bankowego do zwrotu środków.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.